پنجشنبه 20 مهر 1385

لزوم راه اندازی کارگروه مجدد جوانان در حوزه فناوری اطلاعات و IT [درباره ما , ]

بررسی وضعیت جمعیتی كشور در سالهای اخیر و تراكم جمعیتی جوانان در هرم سنی جمعیت كشور نشان می‌دهد كه پرداختن به مسائل جوانان بایستی در اولویت قرار گیرد.

جوانان هم بزرگترین تولید‌کننده دانایی و اطلاعات در جامعه هستند و هم بیشترین مصرف‌کننده اطلاعات. جامعه جوان علاقمند به تحصیل و دانایی ما، از بزرگترین و گسترده‌ترین شبکه آموزشی (عمومی و عالی) برخوردار است که هم بالاترین ظرفیت تولید، اطلاعات و دانش را در اختیار دارند و هم بیشترین مصرف‌کننده اطلاعات را پوشش می‌دهند. جوانان ایرانی از احساس عقب‌ماندگی  رنج می‌برند و بدنبال پیشرفت و توسعه از طریق تحصیل و دانایی هستند.

با توجه به تأكید برنامه‌های ارائه شده از سوی مجامع بین‌المللی و لزوم هماهنگی برنامه‌های ملی كشورها با آنها به منظور كسب شاخص‌های لازم در تعیین جایگاه و تراز متناسب با شأن نظام در امور مربوط جوانان، استنباط  آنست كه توسعه در زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با محوریت جوانان صورت گیرد. زیرا توسعه پایدار مبتنی است بر توسعه منابع انسانی و جوانان محور توسعه منابع انسانی‌اند.

اصول پایه  و مبانی نظری

1. فنـّاوری اطلاعات فی‌نفسه توانمندساز است. برای بهره‌گیری از جنبه توانمندسازی آن، توسعه در این زمینه باید مطابق با نیازهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه صورت گیرد.

2. توفیق دولت‌ها در رسیدن به اهداف مختلف خود و اعمال هر نوع سیاست توانمند‌سازی در کشور و متقابلاً سیاست‌های جلب مشاركت مردم، مستلزم توسعه فنـّاوری اطلاعات و افزایش دسترسی افراد جامعه خصوصاً جوانان به آن است.

3. نفوذ روز افزون‌ فنـّاوری اطلاعات‌ در بخش‌ها و ابعاد مختلف‌، موجب ارتقاء منافع‌ ناشی‌ از كاربرد خدمات‌ الكترونیکی‌ ارزش‌ افزوده‌ می‌شود.

4. با ترویج فنـّاوری اطلاعات نه‌تنها زندگی مادی و مجسم دگرگون می‌شود بلكه عرصه تفكر و پندار دچار تحول گسترده و عمیق شده و انسان‌ها به پهنه گسترده اطلاعات روان می‌شوند.

 5. فنـّاوری اطلاعات به‌عنوان شاخص اقتدار كشورها محسوب شده و ارتباطات به‌عنوان نبض توسعه كشورها محسوب می‌شود.

6. فنـّاوری اطلاعات یکی از محورهای اصلی توسعه در کلیه جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود.

7. حفظ هویت دینی و ملی جوانان و حضور فعال و اثربخش با هویت ایرانی و اسلامی، همواره محور سیاست‌ها و برنامه‌هاست

بیان مسئله

 

ورود به هزاره سوم فصلهای نوینی را با دو پدیده بسیار مهم با نامهای جهانی شدن و فنـّاوری اطلاعات و ارتباطات برای جهانیان رقم زده است. كه فنـّاوری اطلاعات تاثیر بسزایی داشته است.

با ترویج فنـّاوری اطلاعات نه‌تنها زندگی مادی و مجسم دگرگون می‌شود بلكه عرصه تفكر و پندار دچار تحول گسترده و عمیق خواهد شد و انسان‌ها به پهنه گسترده اطلاعات روان می‌شوند. فنـّاوری اطلاعات به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در کلیه جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه از یک‌سو و جوانان به‌عنوان نیروی محرکه این حرکت از سوی دیگر ضرورت توجه به این مقوله را مطرح می‌سازد. پیوند این دو می‌تواند پایه‌های یک جامعه اطلاعاتی پویا را پی‌ریزی نموده و حرکت را از وضعیت ایستای سنتی به محیط پویای مبتنی بر آگاهی شتاب دهد.

آمار موجود  نشان می‌دهد كه 5/96 درصد جوانان 15 تا 29 سال كشور باسواد هستند و نرخ پوشش تحصیلی متوسطه در كشور برابر با 2/58 درصد و نرخ پوشش آموزش عالی برابر با 3/19 درصد است.

همچنین براساس آمار موجود تعداد كاربران اینترنت در كشور 4/6 میلیون كاربراست كه حدود 80 درصد آنها را جوانان تشكیل می‌دهند، این در حالیست كه ضریب نفوذ اینترنت در كشور 9/9 درصد و برای كاربران جوان اینترنت 3/19 درصد است، بنابراین پیش‌بینی ‌شده كه این ضریب نفوذ در سال 84 به 26 درصد و تا پایان سال 88 به 57 درصد افزایش یابد.

این آمار نشان از اهمیت فنـّاوری اطلاعات در زندگی جوانان كشور و لزوم طراحی مدلهای توسعه جوانان با فنـّاوری اطلاعات و با توجه به فرصتهای موجود این پدیده می‌باشد.

تشکیل کارگروه جوانان در شورا برای بررسی و مطالعه  وضعیت فنـّاوری اطلاعات در حوزه جوانان برای بدست‌آمدن امكان‌سنجی مناسب برای تهیه مدل توسعه جوانان با فنـّاوری اطلاعات می‌تواند گامی مؤثر در جهت توسعه فنـّاوری اطلاعات در كشور و حركت برنامه‌ریزی شده در این راستا باشد. چرا كه آمار جمعیتی جوانان كشور، نشان از اهمیت این قشر جامعه دارد.

در واقع تشکیل این کارگروه  با هدف بدست‌آمدن وضعیت موجود فنـّاوری اطلاعات در كشور در حوزه جوانان می‌باشد تا بر این اساس بتوان از فرصتهای این فنـّاوری در كشور استفاده مطلوب كرد.

 اهمیت و ضرورت موضوع

 

با توجه به تأكید برنامه‌های ارائه شده از سوی مجامع بین‌المللی و لزوم هماهنگی برنامه‌های ملی كشورها با آنها به‌منظور كسب شاخص‌های لازم در تعیین جایگاه و تراز متناسب با شأن نظام در امور مربوط جوانان، لازم است توسعه در زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با محوریت جوانان صورت گیرد. زیرا توسعه پایدار مبتنی است بر توسعه منابع انسانی و جوانان محور توسعه منابع انسانی‌اند. و فنـّاوری اطلاعات می‌تواند ابزاری كلیدی برای توسعه جوانان بشمار آید.

 برنامه‌ریزی با جوانان و برای جوانان: با توجه به خصوصیت دوران جوانی در هویت‌طلبی و كسب شخصیت اجتماعی جوانان و بروز مقاومت در آنان در اعمال برنامه‌ها و اقدامات از طرف دیگران، ره‌آورد آنست كه تدوین برنامه‌ها واجرای فعالیت‌ها بر محور مشاركت جوانان و ایفای نقش از طرف خود آنان باشد.

 تنظیم برنامة عمل: با توجه به محدودیت امكانات و ضیق وقت در انجام برنامه‌ها و با توجه به لزوم روشن بودن فعالیتها در تحقق نتایج از پیش تعیین شده، ضروری است كه برای تمامی اقدامات، برنامة عمل مشخص و سازوكارهای تحقق آن پیش‌بینی گردد.

 

 

 

اهداف تشکیل کارگروه

 

         مطالعه راهبردی برای توانمند سازی جوانان در حوزه IT , بویژه جوانان روستائی و نقاط محروم

         ارزیابی وضعیت موجود فنـّاوری اطلاعات و ارتباطات  در بین جوانان كشور؛

         تجزیه و تحلیل وضعیت فنـّاوری اطلاعات در كشور در میان جوانان؛

         بدست آمدن سطح توسعه‌یافتگی یا دیركرد توسعه فنـّاوری اطلاعات كشور در حوزه جوانان؛

         تنظیم راهبردهای توسعه جوانان با فنـّاوری اطلاعات در تمام نقاط کشور بویژه مناطق محروم که کمتر از این فناوری بهره مند هستند؛

         تنظیم برنامه عمل توسعه جوانان با فنـّاوری اطلاعات برای سازمانهای زیربط جوانان؛

         تلاش در جهت ایجاد مدلی برای در مسیر توسعه قرار دادن جوانان و جلوگیری از انحرافات جوانان در استفاده از IT

        

 

راهبردها و رویکردها

 

           هماهنگ سازی نظام مدیریت عالیه در حوزه فنـّاوری اطلاعات جوانان با رویکرد تقسیم کار ملی

           توانمندسازی جوانان در زمینه فنـّاوری اطلاعات با رویکرد ارتقاء دانش و مهارت

           فرهنگ‌سازی در زمینه فنـّاوری اطلاعات جوانان با رویکرد نوآوری و ترویج فرهنگ جویندگی

           بسترسازی با رویکرد بهره گیری مطلوب از ظرفیت ها

         ظرفیت‌سازی در زمینه فنـّاوری اطلاعات با رویکرد خصوصی‌سازی 

           شفاف‌سازی در زمینه فنـّاوری اطلاعات با رویکرد اطلاع‌رسانی

 

انتظارات از کارگروه

 

راهبردها و رویكردهای اساسی برنامه ارتقاء و توانمندسازی جوانان در حوزه فنـّاوری اطلاعات (IT)در راستای آرمانهای سند چشم انداز20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل  هماهنگ سازی نظام مدیریت عالیه در حوزه فنـّاوری اطلاعات جوانان با رویکرد تقسیم کار ملی، توانمندسازی جوانان در زمینه فنـّاوری اطلاعات با رویکرد ارتقاء دانش و مهارت، فرهنگ سازی در زمینه فنـّاوری اطلاعات جوانان با رویکرد نوآوری و ترویج فرهنگ جویندگی، بسترسازی با رویکرد بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت ها، ظرفیت سازی در زمینه فنـّاوری اطلاعات با رویکرد خصوصی سازی، شفاف سازی در زمینه فنـّاوری اطلاعات با رویکرد اطلاع رسانی، مورد تصویب قرار گرفت.

اولویت‌های برنامه توانمندسازی جوانان و محیط در زمینه فنـّاوری اطلاعات (IT)، شامل هدفمندسازی نظام آموزشی (رسمی و غیر رسمی) کشور در زمینه فنـّاوری اطلاعات در راستای نیازهای محیط کار، توسعه کمی و کیفی امکانات و منابع مربوط به فنـّاوری اطلاعات در حوزه جوانان با استفاده از توان بالقوه بخش غیر دولتی، ارتقای فرهنگ بهره وری از فنـّاوری اطلاعات در میان جوانان و تقویت فرهنگ عمومی و اطلاع رسانی  مورد تصویب قرار گرفت. 

 

نوشته شده توسط محمود حاجیلی در  پنجشنبه 20 مهر 1385  و ساعت 09:10 ق.ظ

ویرایش شده در -  و ساعت -

(نظر

 


مطالب پیشین...

  دعوت به همکاری علمی و أموزشی در ماهنامه عصر فناوری اطلاعات

 

  صورتجلسه اولین جلسه "شبكه گفتمان توسعه"

  طرح ایجاد شورای الکترونیکی از طرف محمود حاجلی

  طرح كارگروه IT و جوانان منتظر تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات است

  لزوم راه اندازی کارگروه مجدد جوانان در حوزه فناوری اطلاعات و IT

  رایزنی‌های لازم برای راه‌اندازی مجدد کارگروه جوانان در کشور

  دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات مصوبات مربوط به WSIS را پیگیری می‌كند

  کنفرانس بین المللی جوانان خاورمیانه و آفریقا

  تبریک نوروزی

  همایش ارزیابی ملی دومین اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی

  معرفی ماهنامه تخصصی عصر فناوری اطلاعات

  فعالیتهای WSIS در 2006

  یادها و خاطرها در تونس با دکتر و شیرین عبادی

  با پایان یافتن اجلاس تونس؛ فعالیت‌های كارگروه جوانان WSIS هنوز ادامه دارد

وبلاگ ما ...

  صفحه اصلی

  ارسال ایمیل


بایگانی ...

 نویسندگان

فرنود حسنی (81)
محمود حاجیلی (96)


موضوعات

خبر (78)
مقاله (33)
درباره ما (12)
گزارش ها (6)
صورت جلسات (5)
تماس با ما (1)
سازمان های همکار (1)
سایت های مرتبط (2)
درباره اجلاس (34)
دیدگاه (5)


 آرشیو

مهر 1386 (1)
اسفند 1385 (1)
بهمن 1385 (1)
آبان 1385 (2)
مهر 1385 (2)
مرداد 1385 (1)
اردیبهشت 1385 (1)
اسفند 1384 (2)
بهمن 1384 (2)
آذر 1384 (4)
آبان 1384 (4)
مهر 1384 (9)
شهریور 1384 (11)
مرداد 1384 (9)
تیر 1384 (12)
خرداد 1384 (33)
اردیبهشت 1384 (30)
فروردین 1384 (23)
اسفند 1383 (14)
بهمن 1383 (15)


صفحات

 

 

لینكستان ...

  مدیریت فناوری اطلاعات(۲)

  ماهنامه عصر فناوری اطلاعات

  آی تی نویس

  دانشجویان و جامعه اطلاعاتی

  جامعه اطلاعاتی و ایران

  وبلاگ استاد شکر خواه

  پورتال مدیریت فناوری اطلاعات

  منبع مقالات IT

  بازرگانی و بازرگانی الکترونیک

  رادیو جوان

  توسعه دانایی محور

  ایران و جامعه اطلاعاتی

  ایران گلوبال

  انجمن IT جوانان کشور

  آینده نگر

  سایت رسمی ایران و جامعه اطلاعاتی

  مدیریت فناوری اطلاعات

 

لینكدونی ...

آزادی اطلاعات و حق دسترسی؛ بنیان دموكراسی (-)
اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و ساختارهای معرفتی (-)
آزادی اطلاعات و حق دسترسی؛ بنیان دموكراسی (-)
جامعه اطلاعاتی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها (-)
چگونه یک برنامه بازاریابی بنویسیم؟ (-)
توسعه زیر ساختی آموزش در جامعه داناْْیی محور(بخش دوم) (-)
توسعه زیر ساختی آموزش در جامعه دانایی محور(بخش اول) (-)
آموزش در هزاره سوم آموزش مکانیکی- آموزش دینامیکی (-)
نقش آموزش در توسعه اطلاعاتی جامعه دانش مدار 1 (-)
پویایی سیستم های آموزش عالی از ملزومات جامعه دانایی محور است (-)
آرشیو لینكدونی

 

جستجو ...

جستجو در بلاگ

 

خبرنامه ...

 

آمار وبلاگ...

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل مطالب :

كل نظرها :

كل بازدید ها :شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic